HAPPY NEW YEAR

Dec 23, 2010

CUBE PROBLEM


5 വരികളിലും 5 നിരകളിലുമായി , ഒരു വരിയില്‍ 4 ഇഷ്ടികകള്‍ വരത്തക്ക വിധം 100 ഇഷ്ടികകള്‍ അട്ടിയിട്ടു വെച്ചതായിരുന്നു ഫൈസു.അതില്‍ നിന്നും കുറെ എണ്ണം റിയാസ് എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു.
എത്ര എണ്ണമാണ്റിയാസ്  മാറ്റി  വെച്ചതെന്ന്  പറയാമോ
എവിടെ ആണ് റിയാസ് അത് വെച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ചിത്രം തിരിച്ചുപിടിച്ചു
നോക്കിയാല്‍ മതി.


 

Read more...

Dec 16, 2010

VOWELS.

ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍ ആയ  A , E , I , O , U എന്നീ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും വരുന്ന ഏതാനും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍.

EDUCATION
AUTOMOBILE
EVACUATION
AUTHORITIES
AUTHORIZE
AUTHENTICATION
REMUNERATION
REGULATION
PRECAUTION
FACETIOUS
PREAMBULATION
MULTIMILLIONAIRE
MENSURATION
EQUATION
CONSEQUENTIAL
PRECARIOUS
MISCELLANEOUS

Read more...

Dec 9, 2010

TREE MANഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആയിക്കിട്ടിയ ഒരു ഈ മെയില്‍....


Read more...

Dec 2, 2010

PANGRAMA PANGRAM is a phrase that uses all 26 letters in the English  alphabet.


Some examples are given below.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.


Pack my box with five dozen liquor jugs.

The five boxing wizards jump quickly.

All questions asked by five watched experts amaze the judge.

A quick movement of the enemy will jeopardize six gunboats.

My faxed joke won a pager in the cable TV quiz show.

Jack quietly moved up front and seized the big ball of wax.

A wizard’s job is to vex chumps quickly in fog.

Have a pick: twenty six letters — no forcing a jumbled quiz!

Crazy Fredericka bought many very exquisite opal jewels.

Amazingly few discotheques provide jukeboxes.

Six boys guzzled cheap raw plum vodka quite joyfully.


Brawny gods just flocked up to quiz and vex him.

The lazy major was fixing Cupid's broken quiver.

Six big devils from Japan quickly forgot how to waltz.

My girl wove six dozen plaid jackets before she quit.

Few quips galvanized the mock jury box.

Read more...

Nov 24, 2010

മകളെവിടെ?
മകളെ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാള്‍.
 ഇയാളുടെ മകളെ കണ്ടെത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹായിക്കാമോ?

Read more...

Nov 20, 2010

CONVERSATION BEFORE AND AFTER MARRIAGE.

Before Marriage

He: Yes. At last. It was so hard to wait.
She: Do you want me to leave?
He: NO! Don’t even think about it.
She: Do you love me?
He: Of course! Over and over!
She: Have you ever cheated on me?
He: No! Why are you even asking?
She: Will you kiss me?
He: Every chance I get!
She: Will you hit me?
He: Are you crazy! I’m not that kind of person!
She: Can I trust you?
He: Yes.
She: Darling!

After Marriage:

Read bottom to top.

Read more...

Nov 11, 2010

PROVERBS AGAINIt's never too late to learn.
BUT
You can't teach an old dog new tricks.


If at first you don't succeed, try, try again.
BUT
There's no point in beating a dead horse.


Two's company, Three's a crowd.
BUT
The more, the merrier.


Do it well, or not at all.
BUT
Half a loaf is better than none.


A man's reach should exceed his grasp.
BUT
A bird in the hand is worth two in the bush.


Never change horses in the middle of a stream.
BUT
Variety is the spice of life.


He who hesitates is lost.
BUT
Act in haste, repent at leisure.


Good things come in small packages.
BUT
The bigger, the better.


A penny saved is a penny earned.
BUT
The love of money is the root of all evil.

Read more...

Nov 4, 2010

THOUGHTS


I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much.

Read more...

Oct 28, 2010

വികസിപ്പിക്കല്‍

ചോദ്യം - 7 : വികസിപ്പിച്ചെഴുതുക (a+b)n .

 
 
ടിന്റുമോന്‍റെ ഉത്തരം.
(a+b)n


(a  +  b)n


(a    +    b)n

  
(a       +       b)n(a             +             b)n(a                  +                 b)nRead more...

Oct 20, 2010

SOME MORE MARRIAGE QUOTES


A man is incomplete until he is married.After that, he is finished.

Keep your eyes wide open before marriage and half-shut afterward. 
 
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.
 
The best way to remember your wife's birthday is to forget it once.
 
Women have a passion for mathematics. They divide their age in half, double the price of their clothes, and always add at least five years to the age of their best friend.
 
A successful man is one who makes more money than his wife can spend.A successful woman is one who can find such a man.

A woman has the last word in any argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

Married men live longer than single men, but they are a lot more willing to die.


Read more...

Oct 13, 2010

MEANS OF COMMUNICATION


THREE FASTEST MEANS OF COMMUNICATION.:

 1. TELEPHONE

2. TELEVISION

3. TELL TO WOMAN

Need more FASTER - Tell her NOT to tell ANY ONE.

Read more...

Oct 6, 2010

X എവിടെ ?

ചോദ്യം 5 :

താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും x കണ്ടുപിടിക്കുക.ടിന്റു മോന്‍റെ ഉത്തരം  

Read more...

Sep 30, 2010

GIRLS=EVIL


Theorem:- Prove that “GIRLS = EVIL

Proof:-

First statement  is girls required time and money

Ie   GIRLS = TIME  X  MONEY

Since TIME = MONEY we can say that

GIRLS = MONEY  X  MONEY

              = MONEY ²

But we know that " MONEY IS THE ROOT OF ALL EVIL"
.
 Therefore GIRLS = √( EVIL ²)

                               = EVIL

Ie  GIRLS = EVIL

Hence the Theorem.

Read more...

Sep 23, 2010

SUICIDE


അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോള്‍വായി.

Read more...

Sep 16, 2010

OXYMORONS.An oxymoron is usually defined as "A phrase in which two words are contradictory meaning" are brought together.

Some examples of oxymoron.

 1) Small Crowd

2) Fully Empty

3) Only choice

4) Clearly misunderstood

5) Found Missing

6) Exact Estimate

7) Seriously funny

8) Act Naturally

9) Pretty ugly

10) Original copies

..................
..................
..................

and

Happily Married

Read more...

Sep 8, 2010

MATHS LOVE LETTER

My Dear Love,

Yesterday, I was passing by your rectangular house in trigonometric lane, there I saw you with your cute circular face, conical nose and spherical eyes, standing in your triangular garden.

 Before seeing you my heart was a null set, but when a vector of magnitude (likeness) from your eyes at a deviation of theta radians made a tangent to my heart, it differentiated.

My love for you is a quadratic equation with real roots, which only you can solve by making good binary relation with me. The cosine of my love for you extends to infinity. I promise that I should not resolve you into partial functions but if I do so, you can integrate me by applying the limits from zero to infinity. The geometry of my life revolves around your acute personality.

You are as essential to me as an element to a set.

Yours ever loving,

Real Analysis,
Binomial Avenue,
Kingdom of Calculus,
Pin 3.14159.


Read more...

Aug 30, 2010

SOME MARRIAGE QUOTES.A woman worries about the future until she gets a husband.
A man never worries about the future until he gets a wife.

There are two times when a man doesn't understand a woman – before Marriage and after Marriage.

 Any Married man should forget his mistakes, there's no use in two people remembering the same thing.

 Don't Marry for money. You can borrow it cheaper.

 A man is incomplete until he is Married. After that, he is finished.

Marriage is a lottery, but you can't tear up your ticket if you lose.

Men Marry women with the hope they will never change.
Women Marry men with the hope they will change.
Invariably they are both disappointed.


Now  fill in the blanks.

Marriage is a three ring circus: engagement ring, wedding ring, and .......................

Read more...

Aug 22, 2010

ഓണാശംസകള്‍1-I need to tell you something, read number 5

2-Are you in a rush? Read number 8

3-Are you curious? Read Number 9

4-Look it's the following....you better read number 15

5-I haven't got the guts....just read number 17

6-I would like to tell you..But you should read number 16

7-I 'll tell you...But first read number 2

8-it's very simple...Just read number 4

9-Don't get nervous......it is simple.....Just read number 18

10-Not yet...But read number 19

11-Are you getting tired? Relax...Just read number 13

12-Wait a moment....read number 3

13-You are nearly there...read number 20

14-Wish you a happy Onam .

15-You are getting nervous....Just read number 6

16-You still don't get it? Just read number 12

17-Oh! i 'm Embarrassed.....Read number 7

18- I admire you if you 'll understand....Just read number 10

19-Read number 11......Slowly.......and you 'll find out

20-Now I'm about to tell you....read number 14

Read more...

Aug 18, 2010

TERRACE?..... OR .....COURTYARD?WHAT IS THIS?  ..........A TERRACE?...............OR A COURTYARD?

Read more...

Aug 9, 2010

PALINDROM - അനുലോമവിലോമപദം
രണ്ടു വശത്തു നിന്നും ഒരേ പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദം അല്ലെങ്കില്‍ പദ സമൂഹം; അതിനെയാണ് "അനുലോമവിലോമപദം" അഥവാ "പാലിന്‍ഡ്രോം" എന്ന് പറയുന്നത്.


ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഏതാനും പാലിന്‍ഡ്രോമുകള്‍ .

Able was I, ere I saw Elba.

No, sir, prefer prison.

Cigar? Toss it in a can. It is so tragic.

May a moody baby doom a yam?

Do not start at rats to nod.

Red? No. Who is it?’Tis I. Oh, wonder.

Don’t nod.

Murder for a jar of red drum.

Nam was a saw man.

Draw pupil’s lip upward.

Stella won no wallets.

No, it is open on one position.

Marge lets Norah see Sharon’s telegram.

Some men interpret nine memos.

Satan oscillate my metallic sonatas.

Star comedy by Democrats.

Was it a car or a cat I saw?

E. Borgnine drags Dad's gardening robe.

Gateman sees name, garageman sees name tag.

Must sell at tallest sum.

Saw tide rose? So red it was.

Lew, Otto has a hot towel.

Ma is as selfless as I am.


collected from Internet

Read more...

Aug 4, 2010

ROMANCE EQUATIONS.


Smart man + Smart woman = Romance

Smart man + Dumb woman = Affair

Dumb man + Smart woman = Marriage

Dumb man + Dumb woman = .................(fill yourself)

Read more...

Jul 29, 2010

SOME MORE DEFINITIONS.


Boss : Someone who is early when you are late and late when you are early.

Office : A place where you can relax after your strenuous home life.

Tears : The hydraulic force by which masculine will-power is defeated by feminine water power.

Conference Room : A place where everybody talks, nobody listens and everybody disagrees later on. 

Conference : The confusion of one man multiplied by the number of persons.

Philosopher : A fool who torments himself during life , to be spoken of when dead.

Experience : The name men give to their mistakes. 

Lecture : An art of transferring information from the notes of the lecturer to the notes of the students without passing through" the minds of either".

Optimist : A person who while falling from Eiffel Tower says midway " See I am not injured yet".

Criminal : A guy no different from the rest.......except that he got caught.

Read more...

Jul 24, 2010

ഏതാണ് വലുത്?


ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന AB , CD എന്നീ രേഖകളില്‍ ഏതാണ് വലുത്?

Read more...

Jul 19, 2010

PROVERB vs PROVERB.
The pen is mightier than the sword.
BUT
Actions speak louder than words.

All good things come to those who wait.
BUT
Time and tide wait for no man.

What's good for the goose is good for the gander.
BUT
One man's meat is another man's poison.

Practice makes perfect.
BUT
All work and no play make Jack a dull boy.

Absence makes the heart grow fonder.
BUT
Out of sight, out of mind.

Clothes make the man.
BUT
Don't judge a book by its cover.

Many hands make light work.
BUT
Too many cooks spoil the broth.

Doubt is the beginning of wisdom.
BUT
Faith will move mountains.

Look before you leap.
BUT
Strike while the iron is hot.

Slow and steady wins the race.
BUT
Time and tide wait for no man.

Two heads are better than one.
BUT
If you want something done right, do it yourself.

Read more...

Jul 10, 2010

SOME DEFINITIONS

Politician : One who shakes your hand before elections, and your confidence after.

Father : A banker provided by nature.

Opportunist : A person who starts taking a bath if he accidentally falls into a river.

Atom Bomb : An invention to end all inventions.

Miser : A person who lives poor so that he can die rich.

Cigarette : A pinch of tobacco rolled in paper with fire at one end and a fool on the other.


Yawn : The only time some married men ever get to open their mouth.


Classic : A book which people praise, but do not read.


Committee : Individuals who can do nothing individually and sit to decide that nothing can be done together.


Etc. : A sign to make others believe that you know more than you actually do.


Smile : A curve that can set a lot of things straight.


Yawn : The only time some married men ever get to open their mouth.


Compromise : The art of dividing a cake in such a way that everybody believes he got the biggest piece

Read more...

Jul 5, 2010

WHO DESIGNED THIS?

ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ആയി കിട്ടിയ ഒരു ഇ മെയില്‍ .

ഏത് എന്‍ജിനീയര്‍ ആണ് ഈ സ്റ്റെയര്‍കെയ്സ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതെന്ന് പറയാമോ?


Read more...

Jun 30, 2010

മാന്ത്രിക ചതുരം

ചിത്രത്തിലെ 3 X 3 മാന്ത്രിക ചതുരം നോക്കൂ .ഇതിലെ ഓരോ വരിയിലും , നിരയിലും കോണോടു കോണും ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് . എല്ലാം 15 തന്നെ ആല്ലേ .

എങ്ങനെയാണ്  ഇത്തരം മാന്ത്രിക ചതുരം നിര്‍മ്മിക്കുക . നമുക്ക് നോക്കാം .
 ഒരു 5 X 5 ചതുരത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യകള്‍ എഴുതുക എന്ന് താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം
  
ആദ്യം മുകളിലുള്ള വരിയിലെ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള കള്ളിയില്‍ 1 എന്ന് എഴുതുക .അടുത്ത 2 എന്ന സംഖ്യ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവയ്ക്കടുത്തുള്ള - ഒരേ നിറത്തിലുള്ള -  അമ്പ് അടയാളം നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാകും . ഇതേ പോലെ മറ്റെല്ലാ സംഖ്യകളും എഴുതാം .

ഈ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ സംഖ്യകള്‍ ഒരു 5 X 5 ചതുരത്തില്‍ എഴുതിയാല്‍ അതൊരു മാന്ത്രിക ചതുരമായിരിക്കും .

ഇനി ഇത് പോലെ മറ്റൊരു 5 X 5 ചതുരത്തില്‍ 5 എന്ന സംഖ്യയില്‍ തുടങ്ങി എഴുതി നോക്കൂ
ഇനി ഇതേ പോലെ ഒരു 7 X 7 ചതുരത്തില്‍ ഏതാനും സംഖ്യകള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നു . ബാക്കി അക്കങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കൂ .


ഇതേ രീതിയില്‍ തന്നെ 7 X 7 , 9 X 9 .................എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും മാന്ത്രിക ചതുരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാം .

Read more...

Jun 27, 2010

ന്യുട്ടന് റൊമാന്റിക് മൂഡില്.
ഫിസിക്സിലെ ചില നിയമങ്ങളുടെ പുതിയ രൂപം .

Universal Law:

"Love can neither be created nor be destroyed;
only it can transfer from One girlfriend to another girlfriend with some loss of money"


First Law:

A boy in love with a girl, continue to be in love with her and a girl in love with a boy, continue to be in love with him, until or unless any external agent(brother or father of the girl) comes into play and break the legs of the boy."

Second Law:

"The rate of change of intensity of love of a girl towards a boy is directly proportional to the instantaneous bank balance of the boy and the direction of this love is same to as increment or decrement of the bank balance."

Third Law:


"The force applied while proposing a girl by a boy is equal and opposite to the force applied by the girl while slapping."

Read more...

Jun 24, 2010

EXTRA SQUARE

ഒരു 7 X 7 സമചതുരം 5 കഷണങ്ങളാക്കിയതാണ് മുകളുള്ള ചിത്രത്തില്‍.
ഈ 5 കഷണങ്ങളും വീണ്ടും ചേര്‍ത്തു വെച്ചതാണ് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം .അതില്‍ ഒരു വെളുത്ത ചതുരം കൂടുതല്‍ കാണുന്നില്ലേ .അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താമോ?

Read more...

Jun 22, 2010

CNA YUO RAED TIHS????


Tihs is a wdonufrel pragaprah. Can you raed tihs.Olny 65 plepoe out of 100 can. I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? And I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

Read more...

Jun 20, 2010

ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ!!!!!!!!!!!!

ഒരിക്കല്‍ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ജനവാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോള്‍ ഒരു ബസ് പോകുന്നത് കണ്ടു. ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ചിത്രവും വരച്ചു.വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സംശയം തോന്നിയത് . ഈ ബസ്‌ പോകുന്നത് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ?

Read more...

Jun 5, 2010

ആനകളെത്ര?

ഒരു കൂട്ടം ആനകളുടെ എണ്ണം കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ അവയുടെ കാലുകള്‍ എണ്ണി നോക്കി നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് മാത്സ് ബ്ലോഗില്‍  പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ ആണെങ്കില്‍  ഇവിടെ എത്ര ആനകള്‍ ഉണ്ട് ?


Read more...

May 25, 2010

സംഖ്യാമാജിക്‌ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ.ആറു വൃത്തങ്ങളിലായിട്ടു ഒന്ന് മുതല്‍ ആറു വരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയില്‍ എഴുതിയിരുക്കുന്നു .ഓരോ വൃത്തത്തിലുമുള്ള സംഖ്യ, അതിനു തൊട്ടു താഴെ-ആ വൃത്തം തൊട്ടു നില്ക്കുന്ന–ഉള്ള രണ്ടു വൃത്തങ്ങളിലേയും സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണെന്ന് കാണാം.
അതായത്‌ 5-2=3
6-4=2
6-1=5 എന്നിങ്ങനെ.ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുതല്‍ പത്തു വരെയുള്ള സംഖ്യകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു സംഖ്യാ പിരമിഡ്‌ ആണ് താഴെ.ഇതിനും മേല്പറഞ്ഞ അതേ പ്രത്യേകത കാണാം.
അതായത്‌ 5-1=4
7-6=1
7-2=5
9-3=6
10-3=7
10-8=2 എന്നിങ്ങനെ.
ഇനി ഇതേ പ്രത്യേകത വരത്തക്കവിധം , 1 മുതല്‍ 15 വരയുള്ള സംഖ്യകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ കാണുന്ന പിരമിഡ്‌ പൂരിപ്പിക്കാമോ?


ANSWER

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP